Usnesení Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. března 2019 – Sevenfriday v. EUIPO

(věc C-734/18 P)

„Kasační opravný prostředek – Článek 181 jednacího řádu Soudního dvora – Ochranná známka Evropské unie – Přihláška slovní ochranné známky SEVENFRIDAY – Námitkové řízení – Zamítnutí přihlášky – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Zjevně nepřípustný kasační opravný prostředek“

1.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Neuvedení konkrétní výtky vůči určitému bodu odůvodnění Tribunálu a právních argumentů na podporu kasačního opravného prostředku – Nepřípustnost

[Jednací řád Soudního dvora, článek 168 odst. 1 písm. d), a čl. 169 odst. 2]

(viz bod 5)

2.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Pouhé zopakování žalobních důvodů a argumentů předložených před Tribunálem – Nepřípustnost – Popření výkladu nebo použití unijního práva Tribunálem – Přípustnost

[Článek 256 odst. 1 druhý pododstavec SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec; jednací řád Soudního dvora, čl. 168 odst. 1 písm. d)]

(viz bod 5)

3.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Důvod předložený poprvé v rámci opravného prostředku – Nepřípustnost

(Jednací řád Soudního dvora, čl. 170 odst. 1)

(viz bod 5)

4.      Kasační opravný prostředek – Důvody kasačního opravného prostředku – Nesprávné posouzení skutkového stavu a důkazů – Nepřípustnost – Přezkum posouzení skutkového stavu a důkazů Soudním dvorem – Vyloučení s výjimkou případu zkreslení

(Článek 256 odst. 1 SFEU; statut Soudního dvora, čl. 58 první pododstavec)

(viz bod 5)


Výrok

1)

Kasační opravný prostředek se odmítá jako zjevně nepřípustný.

2)

Sevenfriday AG ponese vlastní náklady řízení.