Domstolens kendelse (Syvende Afdeling) af 19. marts 2019 –
Sevenfriday mod EUIPO

(Sag C-734/18 P)

»Appel – artikel 181 i Domstolens procesreglement – EU-varemærker – ansøgning om ordmærket SEVENFRIDAY – indsigelsessag – afslag på ansøgningen – forordning (EF) nr. 207/2009 – artikel 8, stk. 1, litra b) – åbenbart, at appellen skal afvises«

1.      Appel – anbringender – ingen præcis anfægtelse af en begrundelse fra Rettens side og af retlige argumenter til støtte for appellen – afvisning

[Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d), og art. 169, stk. 2]

(jf. præmis 5)

2.      Appel – anbringender – anbringender og argumenter, som blot gentager det for Retten påberåbte – afvisning – anfægtelse af den af Retten foretagne fortolkning eller anvendelse af EU-retten – formaliteten

[Art. 256, stk. 1, andet afsnit, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1; Domstolens procesreglement, art. 168, stk. 1, litra d)]

(jf. præmis 5)

3.      Appel – anbringender – anbringende fremført for første gang i forbindelse med appellen – afvisning

(Domstolens procesreglement, art. 170, stk. 1)

(jf. præmis 5)

4.      Appel – anbringender – urigtig vurdering af de faktiske omstændigheder og af beviserne – afvisning – Domstolens prøvelse af vurderingen af de faktiske omstændigheder og af beviselementer – udelukket, medmindre de er gengivet urigtigt

(Art. 256, stk. 1, TEUF; statutten for Domstolen, art. 58, stk. 1)

(jf. præmis 5)

Konklusion

1)

Appellen afvises.

2)

Sevenfriday AG bærer sine egne omkostninger.