Kasační opravný prostředek podaný dne 1. března 2019 společnostmi Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-165/16, Ryanair a Airport Marketing Services v. Komise

(Věc C-205/19 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Ryanair DAC, dříve Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (zástupci: E. Vahida, advokát, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Další účastnice řízení: Evropská komise, Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastnic řízení podávajících kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelky“) navrhují, aby Soudní dvůr:

zrušil rozsudek Tribunálu ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-165/16, a

zrušil čl. 1 odst. 4 a články 2 až 4 rozhodnutí Komise (EU) 2016/2871 ze dne 15. října 2014 o státní podpoře SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), nebo podpůrně vrátil věc Tribunálu k opětovnému posouzení, a v každém případě

uložil Komisi náhradu nákladů, které navrhovatelky vynaložily v řízení o tomto kasačním opravném prostředku a v řízení před Tribunálem ve věci T-165/16.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelky tvrdí, že by měl být napadený rozsudek zrušen z následujících důvodů.

Zaprvé, Tribunál nesprávně uplatnil článek 41 Listiny základních práv EU a právo navrhovatelek na obhajobu v řízení před Komisí. Tribunál pochybil, když odlišil zvláštní práva podle čl. 41 odst. 2 Listiny a všeobecné právo na řádnou správu zakotvené v čl. 41 odst. 1 Listiny; nesprávně konstatoval, že práva podle čl. 41 odst. 2 Listiny se neuplatní na šetření ve věcech státní podpory; nesprávně konstatoval, že mezi čl. 41 odst. 1 a 2 Listiny a články 107 a 108 SFEU je rozpor, a nesprávně konstatoval, že navrhovatelky mohly být při šetření považovány pouze za zdroj informací.

Zadruhé, Tribunál porušil čl. 107 odst. 1 SFEU, jelikož nesprávně vyložil pojem „výhoda“. Tribunál dospěl k nesprávnému závěru, že při uplatňování kritéria tržně jednajícího hospodářského subjektu neexistuje hierarchie metodik mezi srovnávací analýzou a jinými metodami; nesprávně konstatoval, že se Komise mohla odchýlit od srovnávací analýzy a odmítnout srovnávací důkazy, které předložily navrhovatelky; dospěl k nesprávnému závěru, že Komise se při uplatňování kritéria inkrementální ziskovosti nemusí ubezpečit, že očekávané inkrementální náklady a očekáváné inkrementální příjmy nesouvisející s leteckou dopravou odrážejí, jak by letiště provozoval tržně jednající hospodářský subjekt.

____________

1     Rozhodnutí Komise (EU) 2016/287 ze dne 15. října 2014 o státní podpoře SA.26500 (2012/C) (ex 2011/NN, ex CP 227/2008), kterou Německo poskytlo společnosti Flughafen Altenburg-Nobitz GmbH a společnosti Ryanair Ltd. (oznámeno pod číslem C(2014) 7369) (Úř. věst. 2016, L 59, s. 22).