Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi (Πολωνία) στις 27 Φεβρουαρίου 2019 – RL sp. z o.o. κατά J.M.

(Υπόθεση C-199/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η πολωνική

Αιτούν δικαστήριο

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγουσα και εναγομένη: RL sp. z o.o.

Εναγόμενος και ενάγων: J.M.

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές1 , το οποίο μεταφέρθηκε στην πολωνική έννομη τάξη με το άρθρο 4, παράγραφος 1, του νόμου της 8ης Μαρτίου 2013, περί προθεσμιών καταβολής στις εμπορικές συναλλαγές (ενοποιημένη απόδοση, Dz.U. 2019, θέση 118), την έννοια ότι ως συναλλαγές που οδηγούν στην παράδοση αγαθών ή στην παροχή υπηρεσιών έναντι αμοιβής (εμπορικές συναλλαγές) πρέπει να θεωρηθούν και οι συμβάσεις των οποίων η χαρακτηριστική παροχή συνίσταται στην έναντι τιμήματος παράδοση αγαθού για προσωρινή χρήση (π.χ. σύμβαση μίσθωσης ή αγρομίσθωσης;

Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης στο πρώτο ερώτημα, έχει το άρθρο 5 της προαναφερθείσας οδηγίας, το οποίο μεταφέρθηκε στην πολωνική έννομη τάξη με το άρθρο 11, παράγραφος 1, του νόμου περί προθεσμιών καταβολής στις εμπορικές συναλλαγές, την έννοια ότι υπό τον όρο «συμφωνία σε χρονοδιαγράμματα πληρωμής που προβλέπουν την καταβολή του οφειλόμενου ποσού σε δόσεις» θα πρέπει να νοείται επίσης η συμφωνία για περιοδική εκπλήρωση χρηματικής παροχής εκ μέρους του οφειλέτη, μεταξύ άλλων και σε περίπτωση σύμβασης αορίστου χρόνου;

____________

1 ΕΕ 2011, L 48, σ. 1.