A Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Lengyelország) által 2018. december 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Mikrokasa S. A. w Gdyni i Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie kontra XO

(C-779/18. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: lengyel

A kérdést előterjesztő bíróság

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Az alapeljárás felei

Felperesek: Mikrokasa S. A. w Gdyni, Revenue Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w Warszawie

Alperes: XO

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztói hitelmegállapodásokról és a 87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 2008/48/EK irányelvet,1 különösen a 3. cikkének g) pontját, a 10. cikkének (1) bekezdését és a 22. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes a hitelnek az ustawa o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény, Dz.U., 2018., 993., egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 36a. cikkében ismertetett törvényes számítási képlet alapján átalányként meghatározott, úgynevezett „nem kamatjellegű költségeinek” a fent említett irányelvben meghatározott úgynevezett „a hitel fogyasztó által viselt teljes költségétől” oly módon történő elkülönítése, amely lehetővé teszi a hitel szolgáltató által viselt, nem kamatjellegű valós költségeinek a fogyasztó előli elrejtését?

Úgy kell-e értelmezni a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK irányelv2 rendelkezéseit, különösen az 1. cikkének (2) bekezdését, a 6. cikkének (1) bekezdését és a 7. cikkének (1) bekezdését, hogy azokkal ellentétes az, hogy az említett irányelv 3. cikkében szereplő feltételek fényében vizsgálják a fogyasztói hitelmegállapodások feltételeinek az úgynevezett nem kamatjellegű költségekre vonatkozó részét, amely költségek megállapításának szempontjait az ustawa o kredycie konsumenckim (a fogyasztói hitelről szóló, 2011. május 12-i törvény, Dz.U., 2018., 993., egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 36a. cikkének rendelkezései határozzák meg?

____________

1 HL L 133., 66. o.

2 HL L 95., 29. o.; magyar nyelvű különkiadás 15. fejezet, 2. kötet, 288. o.