Pritožba, ki sta jo Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc.vložili 28. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 12. decembra 2018 v zadevi T-682/14, Mylan Laboratories in Mylan/Komisija

(Zadeva C-197/19 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Mylan Laboratories Ltd, Mylan, Inc. (zastopniki: C. Firth, S. Kon, C. Humpe, solicitors, V. Adamis, advocate)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija

Predlog

Pritožnici Sodišču predlagata, naj:

razveljavi sodbo Splošnega sodišča v zadevi T-682/14 Mylan Laboratories Ltd in Mylan Inc./Komisija v delu, v katerem je z zavrnjen predlog za razglasitev ničnosti sklepa Komisija z dne 9. julija 20141 v zadevi AT.39612 – Perindopril (Servier) insofar, v delu v katerem se nanaša na pritožnici; in

razveljavi ali bistveno zniža globo; in/ali

zadevo vrne Splošnemu Sodišču, da odloči v skladu s sodbo Sodišča, in

Komisiji naloži plačilo stroškov pritožnic v zvezi s tem postopkom in katerimi koli drugimi ukrepi, ki so po mnenju Sodišča potrebni.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožnici v podporo pritožbi navajata pet pritožbenih razlogov, ki so podprti z očitki.

Prvi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da sta bili ob poravnavi družbi Matrix in Les Laboratoires Servier potencialni konkurentki.

Prvi očitek: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je Komisija lahko ugotovila, da je bilo na podlagi sporazuma Niche/Matrix mogoče družbi Matrix in Niche opredeliti kot potencialni konkurentki.

Drugi očitek: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravni preizkus potencialne konkurence s tem, da je ugotovilo, da sta bili družbi Matrix in Servier ob sklenitvi poravnave potencialni konkurentki.

Drugi pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je bil namen poravnave omejitev konkurence.

Prvi očitek: Splošno sodišče je napačno ugotovilo, da je lahko cilj patentne poravnave omejitev konkurence, čeprav so pogoji poravnave znotraj obsega patenta.

Drugi očitek: Osmič, Splošno sodišče je napačno ugotovilo obstoj omejitve konkurence zaradi cilja na podlagi spodbude, ki jo je povzročilo plačilo družbe Servier to Matrix.

Tretji očitek: Prvič, Splošno sodišče je napačno ugotovilo obstoj spodbude na podlagi plačila, ki ga je prejela družba Matrix.

Tretji pritožbeni razlog: Splošno sodišče je ravnalo napačno s tem, da je zavrnilo presojo tega, da je Komisija poravnavo opredelila kot omejitve konkurence zaradi cilja.

Četrti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo s tem, da je ugotovilo, da je družba Mylan Inc. v upoštevnem obdobju odločilno vplivala na ravnanje družbe Matrix.

Peti pritožbeni razlog: Splošno sodišče je kršilo člen 23 Uredbe 1/20032 ter načelo nullum crimen nula poena sine lege in načelo pravne varnosti s tem, da je ugotovilo, da se pritožnicama lahko naloži globa.

____________

1 Povzetek sklepa Komisije z dne 9. julija 2014 v zvezi s postopkom na podlagi členov 101 in 102 Pogodbe o delovanju Evropske unije (zadeva AT.39612 – Perindopril (Servier)) (notificirano pod dokumentarno številko C(2014) 4955), UL 2016, C 393, str. 7

2 Uredba Sveta (ES) št. 1/2003 z dne 16. decembra 2002 o izvajanju pravil konkurence iz členov 81 in 82 Pogodbe (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 8, zvezek 2, str. 205).