Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunalul Specializat Mureş (Romunija) 31. januarja 2019 – MF/BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Zadeva C-75/19)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Tribunalul Specializat Mureş

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica-vlagateljica ugovora: MF

Nasprotni stranki v pritožbenem postopku: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali določbe Direktive Sveta 93/13/EGS o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah1 , in zlasti uvodne izjave 12, 21 in 23 ter člen 6(1), člen 7(2) in člen 8 direktive nasprotujejo razlagi nacionalnih sodišč, v skladu s katero potrošnik v okviru ugovora zoper izvršbo – ki je na podlagi nacionalnega prava poseben ukrep, ki se lahko izvede pod določenimi omejujočimi pravili in pogoji – po začetku prisilne izvršbe zoper vlagateljico ugovora, zaradi tega, ker naj bi bila za to pravno sredstvo nedopustna, ne more uveljavljati ugotovitve o obstoju nedovoljenih pogojev v kreditni pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom – kreditna pogodba, ki je po zakonu izvršilni naslov, na podlagi katerega je bila zoper potrošnika uvedena izvršba – glede na ureditev nacionalne zakonodaje, ki določa ukrep splošnega prava, za katerega ne velja časovna omejitev, zoper katerega lahko potrošnik kadar koli vloži predlog za ugotovitev obstoja nedovoljenih pogojev in predlaga, da se mu odvzamejo polni učinki, ne da bi odločba v okviru tega postopka povzročila neposredne posledice na postopek prisilne izvršbe, če obstaja tveganje, da bo prisilna izvršba dokončana, preden bo sprejet sklep v okviru postopka splošnega prava?

2.    Če je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen, ali iste določbe direktive nasprotujejo določbi nacionalnega prava, ki določa 15-dnevni rok od sporočitve prvih aktov o prisilni izvršbi (z zavezujočo določbo javnega reda, katere nespoštovanje pomeni zavrnitev tožbe, ker je bila vložena prepozno), v katerem mora potrošnik, vlagatelj ugovora (dolžnik, zoper katerega se uvede prisilna izvršba), uveljavljati nedovoljenost pogojev v kreditni pogodbi, sklenjeni s prodajalcem ali ponudnikom, ob upoštevanju, da je v nacionalnem pravu enaka ureditev predvidena tudi za možnost sklicevanja na podobne očitke, ki se v predmetu postopka štejejo za izjeme, in glede na to, da ima po drugi strani v skladu z ustaljeno sodno prakso Sodišča nacionalno sodišče obveznost, da po uradni dolžnosti preveri, ali so pogodbeni pogoji nedovoljeni, takoj ko ima na voljo pravne in dejanske okoliščine, ki so potrebne za ta namen?

____________

1 Direktiva Sveta 93/13/EGS z dne 5. aprila 1993 o nedovoljenih pogojih v potrošniških pogodbah (UL 1993, L 95, str. 29).