Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Korkein hallinto-oikeus (Φινλανδία) στις 8 Μαρτίου 2019 – Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

(Υπόθεση C-215/19)

Γλώσσα διαδικασίας: η φινλανδική

Αιτούν δικαστήριο

Korkein hallinto-oikeus

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: A Oy

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχουν τα άρθρα 13β και 31α του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 282/20111 του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/ΕΚ2 σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όπως τροποποιήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 1042/20133 του Συμβουλίου, της 7ης Οκτωβρίου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 282/2011 όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών, την έννοια ότι πρέπει να θεωρηθεί ως μίσθωση ακινήτου η παροχή υπηρεσιών κέντρου δεδομένων, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, στο πλαίσιο των οποίων επαγγελματίας προσφέρει σε πελάτες του ερμάρια εξοπλισμού που βρίσκονται σε κέντρο δεδομένων για την τοποθέτηση εξυπηρετητών, συμπεριλαμβανομένων των βοηθητικών υπηρεσιών;

Σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως επί του πρώτου ερωτήματος: Έχουν το άρθρο 47 της οδηγίας ΦΠΑ 2006/112/ΕΚ και το άρθρο 31α του προαναφερθέντος εκτελεστικού κανονισμού την έννοια ότι οι υπηρεσίες κέντρου δεδομένων, όπως οι επίμαχες στην κύρια δίκη, πρέπει να θεωρηθούν ως υπηρεσίες συναφείς προς ακίνητο, τόπος παροχής των οποίων είναι ο τόπος όπου κείται το ακίνητο;

____________

1 EE 2011, L 77, σ. 1.

2 EE 2006, L 347, σ. 1.

3 EE 2013, L 284, σ. 1.