Kasační opravný prostředek podaný dne 22. února 2019 Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) proti usnesení Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 13. prosince 2018 ve věci T-739/17, Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) a další v. Evropská komise

(Věc C-172/19 P)

Jednací jazyk: němčina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Association européenne du charbon et du lignite (Euracoal) (zástupci: W. Spieth a N. Hellermann, Rechtsanwälte)

Další účastníci řízení: Evropská komise, Deutscher Braunkohlen-Industrie-Verein e.V., Lausitz Energie Kraftwerke AG, Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbH, eins energie in sachsen GmbH & Co. KG

Návrhová žádání účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatelka“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

a) zrušil usnesení Tribunálu Evropské unie ze dne 13. prosince 2018 ve věci T-739/17;

b) prohlásil žalobu za přípustnou a

v případě, že by měl Soudní dvůr za to, že mu stav věci umožňuje ve věci rozhodnout, v souladu s návrhovými žádáními obsaženými v žalobě ze dne 7. listopadu 2017, jež byla v plném rozsahu zachována,

zrušil prováděcí rozhodnutí Evropská komise (EU) 2017/1442 ze dne 31. července 2017, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU pro velká spalovací zařízení1 , v rozsahu, v němž jsou přijaty a stanoveny úrovně emisí spojené s BAT (BAT-AEL) pro emise NOX (článek 1, příloha bod 2.1.3., tabulka 3) a pro emise rtuti (článek 1, příloha bod 2.1.6., tabulka 7), které vznikají při spalování černého a hnědého uhlí;

podpůrně, zrušil prováděcí rozhodnutí 2017/1442 jako celek;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení;

c) pokud by měl Soudní dvůr za to, že mu stav věci neumožňuje ve věci rozhodnout, pokud jde o návrhová žádání v bodu 1 b), vrátil věc k rozhodnutí Tribunálu Evropské unie;

uložil Evropské komisi náhradu nákladů řízení o kasačním opravném prostředku.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Navrhovatelka založila svůj kasační opravný prostředek na dvou důvodech kasačního opravného prostředku.

Zaprvé je usnesení Tribunálu založeno na procesní vadě, kterou jsou dotčeny zájmy navrhovatelky (čl. 58 odst. 1 druhá věta druhá alternativa statutu ESD), dále jím byly porušeny obecné zásady unijního práva. Tribunál se ve svém usnesení nezabýval tvrzením navrhovatelky, které je relevantní pro rozhodnutí ve věci, podle něhož její právo k podání žaloby vyplývá z porušení jejího procesního postavení, které jí náleželo v rámci relevantní výměny informací týkající se vypracování závěrů BAT, napadených žalobou. Navrhovatelka se uvedeného postupu nejen skutečně účastnila, ale měla zvláštní a obhajitelné právní postavení, jež jí zajišťovalo určité procesní postavení. Samotné tyto důvody zakládají již právo navrhovatelky k podání žaloby. Usnesení Tribunálu neobsahuje žádný věcný přezkum, posouzení nebo jiné odůvodnění týkající se tvrzení navrhovatelky. V této skutečnosti spočívá porušení povinnosti uvést odůvodnění vyplývající z čl. 36 první věty ve spojení s čl. 53 odst. 1 statutu Soudního dvora Evropské unie a článku 81 jednacího řádu Tribunálu. Tato skutečnost představuje procesní vadu a – současně – porušení obecných zásad unijního práva, zásady účinné soudní ochrany a práva být vyslechnut.

Zadruhé bylo usnesením Tribunálu porušeno také unijní právo ve smyslu čl. 58 odst. 1 druhé věty třetí alternativy statutu. Usnesením Tribunál žalobu navrhovatelky z právního hlediska nesprávně odmítl jako nepřípustnou. Tribunál porušil unijní právo tím, že v případě navrhovatelky neshledal existenci podmínek přípustnosti žaloby v podobě kvalifikované dotčení ve smyslu čl. 263 odst. 4 SFEU. Kvalifikované dotčení a současně tak právo k podání žaloby vyplývá z porušení procesního postavení, které navrhovatelce náleželo v rámci postupu vypracování závěrů BAT napadených žalobou. Navrhovatelka se postupu přijetí závěrů BAT nejen skutečně účastnila, ale měla zvláštní a obhajitelné právní postavení, jež jí zajišťovalo určité procesní postavení. Náleží jí tak právo podat žalobu v rozsahu, v němž se jedná o prosazení jejích procesních práv. Tyto procesní záruky, jež mají navrhovatelku chránit, byly při vypracování závěrů BAT Komisí porušeny, zejména omezením jejích práv konzultace a účasti, jakož i nesplněním povinnosti přezkumu ze strany Evropská komise. Odmítnutí žaloby jako nepřípustné je tak založeno na nesprávném uplatnění unijního práva.

____________

1 Úř. věst. 2017, L 212, s. 1.