Жалба, подадена на 1 март 2019 г. от Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd срещу решението, постановено от Общия съд (шести разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-111/15, Ryanair и Airport Marketing Services/Комисия

(Дело C-204/19 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподатели: Ryanair DAC, по-рано Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (представители: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, Δικηγόρος, G. Berrisch, Rechtsanwalt, B. Byrne, Solicitor)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-111/15 и

да се отмени член 1, параграф 2, член 2, параграф 4, членове 3, 4 и 5 от Решение (ЕС) 2015/1226 на Комисията1 от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), или, при условията на евентуалност, да се върне делото на Общия съд за ново разглеждане; и във всички случаи

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите в това производство по обжалване и в производството по дело T-111/15 пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателите изтъкват следните основания срещу обжалваното решение.

Първо, Общият съд неправилно е приложил член 41 от Хартата на основните права на ЕС и правото на защита на жалбоподателите в производството пред Комисията. Общият съд е допуснал грешка, провеждайки разграничение между конкретните права в член 41, параграф 2 от Хартата и общото право на добра администрация по член 41, параграф 1 от Хартата; допуснал е грешка и като е приел, че правата по член 41, параграф 2 от Хартата не се прилагат в разследвания за държавни помощи; също така, като е приел, че има противоречие между член 41, параграфи 1 и 2 от Хартата и членове 107 и 108 ДФЕС; допуснал е грешка и като е приел, че жалбоподателите са могли просто да бъдат считани за източник на информация в разследването.

Второ, Общият съд е нарушил член 107, параграф 1 ДФЕС, като е дал погрешно тълкуване на понятието за предимство. Общият съд: погрешно е направил извод, че няма йерархия на методите за прилагане на критерия за оператора в условията на пазарна икономика („ОПИ“) между сравнителния анализ и други методи; допуснал е грешка, приемайки, че Комисията е имала право да се отклони от сравнителния анализ и да отхвърли сравнителните доказателства, представени от жалбоподателите; както и като е направил извода, че когато се прилага критерия за повишената доходност, не е необходимо Комисията да се ограничи до това, че очакваните повишени разходи и очакваните повишени нелетателни доходи отразяват как ОПИ би управлявал летището.

Трето, Общият съд е допуснал грешка в преценката на вменяването на отговорност на държавата чрез: потвърждаване, че не е необходимо да се уточнява дали съвместния оператор на летището „SMAC“ е публично предприятие; неприлагане на принципите от решение „Stardust Marine“, за да проведе разграничение между самостоятелност и вменяване на отговорност; неизлагане на достатъчни мотиви за това.

____________

1 Решение (ЕС) 2015/1226 на Комисията от 23 юли 2014 година относно държавна помощ SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN), приведена в действие от Франция в полза на Търговско-промишлената камара на Angoulême (Chambre de Commerce et d’Industrie d’Angoulême), SNC-Lavalin, Ryanair и Airport Marketing Services (нотифицирано под номер C(2014) 5080) (OB L 201, 2015 г., стр. 48).