Recurs introdus la 1 martie 2019 de Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șasea extinsă) din 13 decembrie 2018 în cauza T-111/15 P, Ryanair și Airport Marketing Services/Comisia

(Cauza C-202/19 P)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Recurente: Ryanair DAC, fostă Ryanair Ltd, Airport Marketing Services Ltd (reprezentată de: E. Vahida, avocat, I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros, G. Berrisch, avocat, B. Byrne, Solicitor)

Cealaltă parte din procedură: Comisia Europeană

Concluziile recurentelor

Anularea Hotărârii Tribunalului din 13 decembrie 2018 în cauza T-111/15 și

anularea articolului 1 alineatul (2), a articolului 2 alineatul (4) și a articolelor 4 și 5 din Decizia (UE) 2015/12261 a Comisiei din 23 iulie 2014 privind ajutorul de stat SA 33963 (2012/C) (ex 2012/NN) sau, cu titlu subsidiar, trimiterea cauzei spre rejudecare Tribunalului și în orice caz

obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată efectuate de recurente în apel și în cadrul procedurii din cauza T-111/15 în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Recurentele susțin că hotărârea recurată trebuie anulată pentru următoarele motive:

În primul rând, Tribunalul a încălcat articolul 41 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și dreptul la apărare al recurentelor în fața Comisiei. Tribunalul a făcut în mod greșit o distincție între drepturile specifice din articolul 41 alineatul (2) din cartă și dreptul general la o bună administrare prevăzut la articolul 41 alineatul (1) din cartă, a stabilit greșit că drepturile din articolul 41 alineatul (2) din cartă nu se aplică în cazul anchetelor privind ajutoarele de stat, a stabilit greșit că există un conflict între articolul 41 alineatele (1) și (2) din cartă și articolele 107 și 108 TFUE și a stabilit greșit că recurentele puteau fi considerate doar o sursă de informare în cadrul anchetei.

În al doilea rând, Tribunalul a încălcat articolul 107 alineatul (1) TFUE interpretând în mod greșit noțiunea de avantaj. Tribunalul a concluzionat greșit că nu există o ierarhie a metodologiilor pentru a aplica testul operatorului economic privat între analiza comparativă și alte metode, a stabilit greșit că Comisia putea pleca de la analiza comparativă și respinge dovada comparativă prezentată de recurente și a concluzionat greșit că, aplicând testul profitabilității marginale, nu este necesar ca Comisia să certifice că costurile marginale preconizate și veniturile marginale din activități non-aeronautice reflectă modalitatea în care un operator economic privat ar fi gestionat aeroportul.

În al treilea rând, Tribunalul a evaluat greșit imputabilitatea către stat afirmând că nu era necesar să se specifice dacă cogestionarul aeroportului „SMAC” este o întreprindere publică, neaplicând criteriile Stardust Marine pentru a distinge între autonomie și imputare și neoferind o motivare suficientă în acest sens.

____________

1 Decizia (UE) 2015/1226 a Comisiei din 23 iulie 2014 privind ajutorul de stat SA.33963 (2012/C) (ex 2012/NN) pus în aplicare de Franța în favoarea Camerei de Comerț și Industrie din Angoulême, a SNC-Lavalin, a Ryanair și a Airport Marketing Services [notificată cu numărul C(2014) 5080] (JO 2015, L 201, p. 48).