Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy Poznań (Полша), постъпило на 15 януари 2019 г. — Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała/Gefion Insurance A/S, Копенхаген

(Дело C-25/19)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy Poznań (Полша)

Страни в главното производство

Жалбоподател: Corporis Sp. z o.o. w Bielsku Białej

Ответник: Gefion Insurance A/S със седалище в Копенхаген

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 152, параграфи 1 и 2 във връзка с член 151 от Директива 2009/138/ЕО1 и със съображение 8 от Регламент № 1393/20072 да се тълкува в смисъл, че представителството на общозастрахователно предприятие от назначения представител включва получаването на документ за започване на съдебно производство относно обезщетение за вреди от пътнотранспортно произшествие?

____________

1     Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 година относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (ОВ L 335, 2009 г., стр. 1).

2     Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 година относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 2007 г., стр.79):