Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Okręgowy Poznań (Poola) 15. jaanuaril 2019 – Corporis Sp. z o.o., Bielsko Biała versus Gefion Insurance A/S, asukoht Kopenhaagen

(kohtuasi C-25/19)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Corporis Sp. z o.o., asukoht Bielsko-Biała

Vastustaja: Gefion Insurance A/S, asukoht Kopenhaagen

Eelotsuse küsimus

Kas direktiivi 2009/138/EÜ1 artikli 152 lõikeid 1 ja 2 koostoimes kõnealuse direktiivi artikliga 151 ja määruse (EÜ) nr 1393/20072 põhjendusega 8 tuleb mõista nii, et kahjukindlustusseltsi esindamine määratud esindaja poolt hõlmab kohtumenetlust algatava dokumendi vastuvõtmist liikluskahju hüvitamist käsitlevas kohtuasjas?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. novembri 2009. aasta direktiiv 2009/138/EÜ kindlustus- ja edasikindlustustegevuse alustamise ja jätkamise kohta (Solventsus II) (ELT L 335, lk 1).

2 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. novembri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1393/2007 kohtu- ja kohtuväliste dokumentide liikmesriikides kättetoimetamise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (dokumentide kättetoimetamine), millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1348/2000 (ELT L 324, lk 79).