Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Okręgowy w Poznaniu (Puola) on esittänyt 15.1.2019 – Corporis Sp. z o.o., kotipaikka Bielsko-Biała v. Gefion Insurance A/S, kotipaikka Kööpenhamina

(asia C-25/19)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Okręgowy w Poznaniu

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Corporis Sp. z o.o., kotipaikka Bielsko-Biała

Vastapuoli: Gefion Insurance A/S, kotipaikka Kööpenhamina

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 2009/138/EY1 152 artiklan 1 ja 2 momentissa, luettuna yhdessä 151 artiklan ja asetuksen N:o 1393/20072 johdanto-osan 8 perustelukappaleen kanssa, tulkittava siten, että nimetyn edustajan suorittamaan vahinkovakuutusyrityksen edustamiseen kuuluu haasteen vastaanottaminen asiassa, joka koskee korvausta liikennevahingosta?

____________

1 Vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 25.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY (Solvenssi II) (EUVL 2009, L 335, s. 1).

2 Oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa ( asiakirjojen tiedoksianto ) ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1348/2000 kumoamisesta 13.11.2007 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1393/2007 (EUVL 2007, L 324, s. 79).