Tužba podnesena 7. ožujka 2019. – Europska komisija protiv Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske

(predmet C-213/19)

Jezik postupka: engleski

Stranke

Tužitelj: Europska komisija (zastupnici: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agenti)

Tuženik: Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske

Tužitelj od Općeg suda zahtijeva da:

proglasi da:

time što u račune nije unijela točne iznose carina i učinila dostupnim točan iznos tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u u pogledu određenog uvoza tekstila i obuće iz Narodne Republike Kine, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske nije ispunila svoje obveze iz članaka 2. i 8. Odluke Vijeća 2014/3351 , članaka 2. i 8. Odluke Vijeća 2007/4362 , članaka 2., 6., 9., 10., 12. i 13. Uredbe Vijeća 609/20143 , članaka 2., 6., 9., 10., 11. i 17. Uredbe Vijeća 1150/20004 , članka 2. Uredbe Vijeća 1553/895 , kao i članka 105. stavka 3. Uredbe Vijeća 952/20136 , i članka 220. stavka 1. Uredbe Vijeća 2913/927 ;

kao posljedica njezinog neispunjavanja obveza iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji, članka 325. i članka 310. stavka 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, članaka 3. i 46. Uredbe 952/2013, članka 13. Uredbe Vijeća 2913/92, članka 248. stavka 1. Uredbe Komisije 2454/938 , članka 244. Provedbene uredbe Komisije 2015/24479 i članka 2. stavka 1. točaka (b) i (d), članka 83., članaka 85. do 87. te članka 143. stavka 1. točke (d) i stavka 2. Direktive Vijeća 2006/112/EZ10 ;

odgovarajući gubitci tradicionalnih vlastitih sredstava koje treba staviti na raspolaganje proračunu Unije (umanjeni za troškove prikupljanja) iznose:

496 025 324,30 eura u 2017. (do uključujući 11. listopada 2017.);

646 809 443,80 eura u 2016.;

535 290 329,16 eura u 2015.;

480 098 912,45 eura u 2014.;

325 230 822,55 eura u 2013.;

173 404 943,81 eura u 2012.;

22 777 312,79 eura u 2011.

time što to nije dostavila potpune informacije koje su zatražile Komisijine službe potrebne za utvrđivanje iznosa gubitaka TVS-a, i time što nije, kako je to bilo zatraženo, dostavila sadržaj pravne procjene pravnog odjela Poreznog i carinskog ureda Njezina Veličanstva (HMRC) ili obrazloženje odluke koja je dovela do ukidanja utvrđenih carinskih dugova, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske nije ispunila svoje obveze iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji i članka 2. stavka 2. i članka 2. stavka 3. točke (d) Uredbe Vijeća 608/201411 ; i

naloži Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Sjeverne Irske snošenje troškova.

Tužbeni razlozi i glavni argumenti

Unatoč ponovljenim OLAF-ovim i Komisijinim upozorenjima o opasnosti od prijevare, Ujedinjena Kraljevina nije u carinskoj kontroli uspostavila pristupe koji se temelje na procjeni rizika kako bi se spriječilo puštanje u slobodni promet podcijenjene robe u Uniji (osobito, obuća i tekstil izvezeni iz Narodne Republike Kine) do 12. listopada 2017. Zbog tog nedjelovanja uslijed ponovljenih upozorenja, Ujedinjena Kraljevina nije poduzela mjere koje se temelje na procjeni rizika propisane zakonodavstvom Unije o carinama i vlastitim sredstvima. To nepoduzimanje odgovarajućih mjera također je utjecalo na pravilnu primjenu pravila Unije o PDV-u. Izrazito veliki gubitci za Unijin proračun uzrokovani su povredom prava Unije koju je počinila Ujedinjena Kraljevina te posljedičnim razinama uvoza podcijenjene robe u tu državu članicu. Budući da Ujedinjena Kraljevina nije slijedila Komisijine preporuke, za razliku od drugih država članica, ona je privukla više podcijenjene trgovine. Ti iznimno veliki gubici također su drastično utjecali na pravednu podjelu tereta među državama članicama jer su morali biti nadoknađeni odgovarajuće većim doprinosima iz BND-a u proračun Unije drugih država članica.

____________

1 Odluka Vijeća od 26. svibnja 2014. o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (2014/335/EU, Euratom) (SL 2014., L 168, str. 105.)

2 Odluka Vijeća od 7. lipnja 2007. o sustavu vlastitih sredstava Europskih zajednica (2007/436/EC, Euratom) (SL 2007., L 163, str. 17.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 15., str. 141.)

3 Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 609/2014 od 26. svibnja 2014. o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom (preinačeno) (SL 2014., L 168, str. 39.)

4 Uredba Vijeća (EZ, Euratom) br. 1150/2000 od 22. svibnja 2000. o provedbi Odluke br. 94/728/EZ, Euratom o sustavu vlastitih sredstava Zajednica (SL 2000., L 130, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 1., str. 12.)

5 Uredba Vijeća (EEZ, Euratom) br. 1553/89 od 29. svibnja 1989. o konačnom jedinstvenom režimu ubiranja vlastitih sredstava koja proizlaze iz poreza na dodanu vrijednost (SL 1989., L 155, str. 9.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 1., svezak 2., str. 24.)

6 Uredba (EU) br. 952/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 9. listopada 2013. o Carinskom zakoniku Unije (SL 2013., L 269, str. 1.)

7 Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1992., L 302, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 2., str. 110.)

8 Uredba Komisije (EEZ) br. 2454/93 od 2. srpnja 1993. o utvrđivanju odredaba za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92 o Carinskom zakoniku Zajednice (SL 1993., L 253, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 2., svezak 1., str. 3.)

9 Provedbena Uredba Komisije (EU) 2015/2447 od 24. studenoga 2015. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu određenih odredbi Uredbe (EU) br. 952/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije (SL 2015., L 343, str. 558.)

10 Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL 2006., L 347, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)

11 Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 608/2014 od 26. svibnja 2014. o utvrđivanju provedbenih mjera za sustav vlastitih sredstava Europske unije (SL 2014., L 168, str. 29.)