Tožba, vložena 7. marca2019 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

(Zadeva C-213/19)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Flynn, F. Clotuche-Duvieusart, agenta)

Tožena stranka: Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska

Predloga

Ugotovi naj se, da:

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni knjižilo pravilnih zneskov carinskih dajatev in da ni zagotovilo pravilne količine tradicionalnih lastnih sredstev in lastnih sredstev iz naslova DDV v zvezi z določenim uvozom tekstila in obutve iz Ljudske republike Kitajske, ni izpolnilo svojih obveznosti iz členov 2 in 8 Sklepa Sveta 2014/3351 , členov 2 in 8 Sklepa Sveta 2007/4362 , členov 2, 6, 9, 10, 12 in 13 Uredbe Sveta 609/20143 , členov 2, 6, 9, 10, 11 in 17 Uredbe Sveta 1150/20004 , člena 2 Uredbe Sveta 1553/895 , ter člena 105(3) Uredbe Sveta 952/20136 , in člena 220(1) Uredbe Sveta 2913/927 ;

zaradi neizpolnitve obveznosti iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, členov 325 in 310(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije, členov 3 in 46 Uredbe 952/2013, člena 13 Uredbe Sveta št. 2913/92, člena 248(1) Uredbe Komisije 2454/938 , člena 244 Izvedbene uredbe Komisije 2015/24479 , ter členov 2(1)(b) in (d), 83, od 85 do 87 in 143(1)(d) in (2) Direktive Sveta 2006/112/EC10 ;

Ustrezne izgube tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih je treba dati na voljo proračunu Unije (zmanjšane za stroške zbiranja), znašajo:

496.025.324,30 EUR v letu 2017 (do vključno 11. oktobra 2017);

646.809.443,80 EUR v letu 2016;

535.290.329,16 EUR v letu 2015;

480.098.912,45 EUR v letu 2014;

325.230.822,55 EUR v letu 2013;

173.404.943,81 v letu 2012;

22.777.312,79 v letu 2011.

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske s tem, da ni zagotovila popolnih informacij, ki jih zahtevajo službe Komisije in so potrebne za določitev zneska izgub iz tradicionalnih lastnih sredstev, in s tem, da ni zagotovila, kot se je od nje zahtevalo, vsebine pravne ocene pravne službe HMRC ali utemeljitve odločitve, ki je privedla do odprave ugotovljenih carinskih dolgov, ni izpolnilo svojih obveznosti iz člena 4(3) Pogodbe o Evropski uniji, ter členov 2(2) in (3)(d) Uredbe Sveta št. 608/201411 ; in

Združenemu kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Združeno kraljestvo kljub večkratnim opozorilom OLAF-a in Komisije o nevarnosti goljufij, pri carinskem nadzoru ni uvedlo pristopov, ki temeljijo na tveganju, da bi do 12. oktobra 2017 preprečilo dajanje podcenjenega blaga v prosti pretok v Uniji (zlasti obutve in tekstila, izvoženega iz Ljudske republike Kitajske). Zaradi tega neukrepanja ob ponavljajočih se opozorilih, Združeno kraljestvo ni sprejelo ukrepov, ki temeljijo na tveganju, na podlagi zakonodaje Unije o carinah in lastnih sredstvih. To, da ni ustrezno ukrepalo, je vplivalo tudi na pravilno uporabo pravil Unije o DDV. Kršitev prava Unije s strani Združenega kraljestva in posledična raven uvoza podcenjenega blaga v to državo članico je povzročila izredno velike izgube v proračunu Unije. Ker Združeno kraljestvo, v nasprotju z drugimi državami članicami, ni sledilo priporočilom Komisije, je Združeno kraljestvo pritegnilo še več podcenjene trgovine. Te izjemno visoke izgube so prav tako znatno vplivale na pravično delitev bremena med državami članicami, saj so jih druge države članice morale nadomestiti s sorazmerno višjimi prispevki BND v proračun Unije.

____________

1 Euratom: Sklep Sveta 2014/335/EU z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (UL 2014, L 168, str. 105).

2 Euratom: Sklep Sveta 2007/436/ES z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti (UL 2007, L 163, str. 17).

3 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslovov DDV in BND na razpolago ter ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev (prenovitev) (UL 2014, L 168, str. 39).

4 Uredba Sveta (ES, Euratom) št. 1150/2000 z dne 22. maja 2000 o izvajanju Sklepa št. 94/728/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 169).

5 Uredba Sveta (EGS, Euratom) št. 1553/89 z dne 29. maja 1989 o dokončni enotni ureditvi zbiranja lastnih sredstev, pridobljenih iz davka na dodano vrednost (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 197).

6 Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL 2013, L 269, str. 1).

7 Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 2, zvezek 4, str. 307).

8 Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL, posebna izdaja v slovaščini, poglavje 2, zvezek 6, str. 3).

9 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL 2015, L 343, str. 558).

10 Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL 2006, L 347, str. 1).

11 Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014 o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije (UL 2014, L 168, p. 29).