Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Conseil d'État (Belgie) dne 20. února 2019 – B. M. M., B. M. v. État belge

(Věc C-136/19)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Conseil d'État

Účastníci původního řízení

Navrhovatelé: B. M. M., B. M.

Odpůrce: État belge

Předběžné otázky

Aby byla zajištěna účinnost práva Evropské unie a nebyl znemožněn výkon práva na sloučení rodiny, které navrhovatelce podle jejího názoru plyne z článku 4 směrnice Rady 2003/86/ES ze dne 22. září 2003 o právu na sloučení rodiny, musí být toto ustanovení vykládáno v tom smyslu, že dítě osoby usilující o sloučení rodiny může využít právo na sloučení rodiny1 , pokud dosáhne plnoletosti v průběhu soudního řízení proti rozhodnutí, kterým mu nebylo toto právo přiznáno a které bylo přijato v době, kdy toto dítě ještě bylo nezletilé?

Musí být článek 47 Listiny základních práv Evropské unie a článek 18 směrnice 2003/86/ES vykládány tak, že brání tomu, aby byla žaloba na neplatnost podaná proti rozhodnutí o nepřiznání práva na sloučení rodiny nezletilého dítěte prohlášena za nepřípustnou z toho důvodu, že dítě dosáhlo plnoletosti v průběhu soudního řízení, neboť by mu bylo znemožněno, aby byla projednána jeho žaloba proti tomuto rozhodnutí, a bylo by porušeno jeho právo na účinnou právní ochranu?

____________

1 Úř. věst. L 251, s. 12.