Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Conseil d’État (Belgia) 20. veebruaril 2019 – B. M. M., B. M. versus État belge

(kohtuasi C-136/19)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: B. M. M., B. M.

Vastustaja: État belge

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Liidu õiguse tõhususe tagamiseks ja et mitte muuta võimatuks perekonna taasühinemise õiguse – mis kaebaja arvates on talle antud nõukogu 22. septembri 2003. aasta direktiivi 2003/86/EÜ perekonna taasühinemise õiguse kohta1 artikliga 4 – kasutamist, tuleb seda sätet tõlgendada nii, et perekonna taasühinemist taotleva isiku laps võib kasutada õigust perekonna taasühinemisele, kui ta saab täisealiseks kohtumenetluse ajal, mis on algatatud selle otsuse vastu, millega keelduti talle kõnealust õigust andmast ja mis võeti vastu siis, kui ta oli veel alaealine?

2.    Kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47 ja direktiivi 2003/86/EÜ artiklit 18 tuleb tõlgendada nii, nendega on vastuolus, kui tühistamiskaebus, mis on esitatud otsuse peale, millega keeldutakse tunnustamast alaealise lapse perekonnaga taasühinemise õigust, tunnistatakse vastuvõetamatuks põhjusel, et laps on saanud kohtumenetluse ajal täisealiseks, kuivõrd sellega võetaks lapselt võimalus taotleda otsuse tegemist nimetatud otsuse peale esitatud kaebuse kohta ning rikutaks tema õigust tõhusale õiguskaitsevahendile?

____________

1 ELT L 251, lk 12; ELT eriväljaanne 19/06, lk 224.