Преюдициално запитване от Eparchiako Dikastirio Larnakas (Кипър), постъпило на 22 февруари 2019 г. — Kypriaki Kentriki Archi/GA

(Дело C-154/19)

Език на производството: гръцки

Запитваща юрисдикция

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Страни в главното производство

Жалбоподател: Kypriaki Kentriki Archi

Ответник: GA

Преюдициални въпроси

Може ли независимостта от изпълнителната власт на прокуратура, която издава европейска заповед за арест в съответствие с националното си законодателство, да бъде оценена въз основа на функцията, която изпълнява в рамките на националната съдебна система? Ако не, какви са критериите, по които трябва да се оцени независимостта ѝ от изпълнителната власт?.

Може ли да се счита, че прокуратурата в Хамбург, която съгласно германското законодателство е част от изпълнителната, а не от съдебната власт, включена е в йерархическата структура на Министерството на правосъдието и има задължението да провежда наказателно преследване срещу извършителите на престъпления, ако счете за необходимо след оценка на всички оневиняващи и уличаващи доказателства по делото, е достатъчно независим орган, който участва в наказателното правораздаване, и че представлява „съдебен орган“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамковото решение от 13 юни 2002 година1 относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки?

При утвърдителен отговор, трябва ли прокуратурата в Хамбург да бъде също и функционално независима от изпълнителната власт по отношение на случаите, които разследва, и въз основа на какви критерии трябва да се оцени тази функционална независимост?

Може ли да се счита, че издадена от прокуратурата в Хамбург европейска заповед за арест — която съгласно германското право не подлежи на пряк, а само на инцидентен съдебен контрол, при обжалване на сигнала, въведен в Шенгенската информационна система (ШИС) след издаването ѝ — е „съдебен акт“ по смисъла на член 6, параграф 1 от Рамковото решение, в съответствие с принципа на взаимното признаване, установен в член 1, параграф 2 от Рамковото решение?

____________

1     Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 година относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (2002/584/ПВР) (ОВ L 190, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 3).