Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Eparchiako Dikastirio Larnakas (Κypros) on esittänyt 22.2.2019 – Kypriaki Kentriki Archi v. GA

(asia C-154/19)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Eparchiako Dikastirio Larnakas

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Kypriaki Kentriki Archi

Vastaaja: GA

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eurooppalaisen pidätysmääräyksen kansallisen oikeuden mukaisesti antaneen syyttäjän riippumattomuutta toimeenpanovallasta arvioitava sen perusteella, missä roolissa se kansallisessa oikeusjärjestyksessä on? Jos ei, mitkä ovat perusteet, joilla sen riippumattomuutta toimeenpanovallasta on arvioitava?

Onko Hampurin syyttäjäviranomainen, joka Saksan kansallisen lainsäädännön perusteella on osa toimeenpano- eikä tuomiovaltaa ja kuuluu oikeusministerin alaisuuteen ja jolla on velvollisuus asettaa vilpilliseen toimintaan syyllistyneet syytteeseen, mikäli se kaikkien lieventävien ja raskauttavien asianhaarojen arvioinnin perusteella pitää sitä aiheellisena, rikosoikeudelliseen lainkäyttöön osallistuva riittävällä tavalla riippumaton viranomainen, jotta sitä voidaan pitää eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn puitepäätöksen1 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna ”oikeusviranomaisena”?

Jos näin on, onko Hampurin syyttäjäviranomaisen oltava myös toiminnallisesti riippumaton toimeenpanovallasta kaikkien käsittelemiensä tapausten osalta, ja mitkä ovat perusteet, joilla toiminnallista riippumattomuutta on arvioitava?

Onko Hampurin syyttäjäviranomaisen antama eurooppalainen pidätysmääräys – kun otetaan huomioon, että Saksan oikeuden perusteella siihen ei voi hakea muutosta suoraan vaan ainoastaan liitännäisesti riitauttamalla pidätysmääräysilmoitus, joka kirjataan Schengenin tietojärjestelmään (SIS) eurooppalaisen pidätysmääräyksen antamisen jälkeen – puitepäätöksen [1] artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”oikeudellinen päätös”, joka on puitepäätöksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen mukainen?

____________

1 Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehty neuvoston puitepäätös 2002/584/YOS (tiettyjen jäsenvaltioiden lausumat puitepäätöksen tekemisestä) (EYVL 2002, L 190, s. 1).