Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'État (Belgien) den 20 februari 2019 – B.M.O. mot État belge

(Mål C-137/19)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'État

Parter i det nationella målet

Klagande: B.M.O.

Motpart: État belge

Tolkningsfråga

Ska artikel 4.1 c i rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 september 2003 om rätt till familjeåterförening, vid behov jämförd med artikel 16 i samma direktiv, tolkas så, att för att betraktas som ”underåriga barn” i den mening som avses i förstnämnda bestämmelse, måste tredjelandsmedborgare vara ”underåriga” inte endast vid den tidpunkt då ansökan om uppehållstillstånd lämnas in, utan även vid den tidpunkt då myndigheten slutligen tar ställning till ansökan?

____________