Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sąd Najwyższy (Puola) on esittänyt 27.11.2018 – JA v. Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości ja Minister Finansów

(asia C-745/18)

Oikeudenkäyntikieli: puola

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sąd Najwyższy

Pääasian asianosaiset

Kantaja: JA

Vastaajat: Skarb Państwa – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Rady Ministrów, Minister Sprawiedliwości ja Minister Finansów

Ennakkoratkaisukysymys

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 73 artiklaa ja 78 artiklan a alakohtaa ja niiden edeltäjiä jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta – yhteinen arvonlisäverojärjestelmä: yhdenmukainen määräytymisperuste – 17.5.1977 annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY2 11 artiklan A kohdan 1 alakohdan a alakohtaa ja 11 artiklan A kohdan 2 alakohdan a alakohtaa, tulkittava unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistettujen jäsenvaltion vahingonkorvausvastuuta koskevien yleisten periaatteiden (mm. tuomio 19.11.1991, Francovich ym., C-6/90 ja C-9/90, EU:C:1991:428 ja tuomio 5.3.1996, Brasserie du pêcheur ja Factortame, C 46/93 ja C-48/93, EU:C:1996:79) taustaa vasten siten, että ne velvoittavat 1.5.2004 alkaen jäsenvaltion, joka on liittynyt Euroopan unioniin kyseisenä päivänä, antamaan säännökset, joissa säädetään sellaisen palkkion myöntämisestä konkurssipesän pesänhoitajalle, johon on lisätty tästä palkkiosta maksettavan arvonlisäveron määrä?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.

2 EYVL 1977, L 145, s. 1.