Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Deutsche Telekom AG срещу решението, постановено от Общия съд (девети разширен състав) на 13 декември 2018 г. по дело T-827/14, Deutsche Telekom AG/Европейска комисия

(Дело C-152/19 P)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Telekom AG (представители: D. Schroeder и K. Apel, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени решението на Общия съд от 13 декември 2018 г. по дело T-827/14 в частта, в която последният отхвърля подадената до него жалба,

да отмени изцяло или отчасти Решение C(2014) 7465 окончателен на Комисията от 15 октомври 2014 г. относно производство по член 102 ДФЕС и член 54 от Споразумението за ЕИП (дело AT.39523 – Slovak Telekom), поправено с Решения C(2014) 10119 окончателен и C(2015) 2484 окончателен на Комисията от 16 декември 2014 г., респ. 17 април 2015 г., в частта, в която засяга жалбоподателя; при условията на евентуалност, да отмени или намали още наложените му парични санкции,

при условията на евентуалност, да върне делото на Общия съд за ново разглеждане,

да осъди Комисията да заплати всички разноски, произтичащи от настоящото производство и от производството пред Общия съд.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят излага четири основания в подкрепа на жалбата си.

Първо, Общият съд неправилно тълкувал правния принцип, че за да бъде отказан достъп до документи, трябва поисканият достъп да е наложителен за дейността на пазар надолу по веригата, и оттук Общият съд не приложил този принцип и приложил неправилно същия.

Второ, Общият съд неправилно тълкувал и приложил правния принцип, че дружество майка може да носи отговорност за поведението на дъщерното си дружество само ако действително е упражнявало решаващо влияние.

Трето, Общият съд не приложил и следователно неправилно приложил правния принцип, че дружество майка може да носи отговорност за поведението на дъщерното си дружество само ако последното по същество е следвало указания на дружеството майка.

Четвърто, Общият съд неправилно приложил правния принцип, че в административното производство правото на изслушване трябва да бъде гарантирано.

____________