Appel iværksat den 21. februar 2019 af Deutsche Telecom AG til prøvelse af dom afsagt af Retten (Niende Udvidede Afdeling) den 13. december 2018 i sag T-827/14, Deutsche Telecom AG mod Europa-Kommissionen

(Sag C-152/19 P)

Processprog: tysk

Parter

Appellant: Deutsche Telecom AG (ved Rechtsanwälte D. Schroeder og K. Apel)

De andre parter i appelsagen: Europa-Kommissionen og Slovanet, a.s.

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Rettens dom af 13. december 2018 i sag T-827/14 ophæves i det omfang Kommissionen frifindes.

Kommissionens afgørelse C(2014) 7465 final af 15. oktober 2014 om en procedure i henhold til artikel 102 TEUF og EØS-aftalens artikel 54 (sag AT.39523 – Slovak Telekom), som berigtiget ved Kommissionens afgørelse C(2014) 10119 final af 16. december 2014 og ved Kommissionens afgørelse C(2015) 2484 final af 17. april 2015, annulleres helt eller delvist, for så vidt som den vedrører appellanten, subsidiært ophæves eller nedsættes yderligere de bøder, som appellanten er blevet pålagt ved den nævnte afgørelse.

Mere subsidiært hjemvises sagen til Retten til fornyet afgørelse.

Europa-Kommissionen pålægges at betale samtlige sagsomkostninger i nærværende sag og i sagen for Retten.

Anbringender og væsentligste argumenter

Appellanten har anført fire anbringender til støtte for appellen.

For det første anlagde Retten en urigtig fortolkning af retsreglen om, at det for, at der er tale om en leveringsnægtelse, kræves, at den anmodede levering er absolut nødvendig for aktiviteten på et efterfølgende marked, og som følge heraf undlod Retten at anvende denne regel, hvorfor retsreglen er anvendt urigtigt.

For det andet anlagde Retten en urigtig fortolkning af retsreglen om, at et moderselskab alene kan tilregnes sit datterselskabs adfærd, når nævnte moderselskab også faktisk har udøvet en afgørende indflydelse på datterselskabet, hvorfor Retten anvendte denne retsregel urigtigt.

For det tredje undlod Retten at anvende retsreglen om, at et moderselskab alene kan tilregnes sit datterselskabs adfærd, når dette datterselskab i det væsentlige har fulgt moderselskabets anvisninger, hvorfor Retten anvendte denne retsregel urigtigt.

For det fjerde anvendte Retten retsreglen om, at retten til at blive hørt gælder under den administrative procedure, urigtigt.

____________