Преюдициално запитване от Trgovački sud u Zagrebu (Хърватия), постъпило на 1 март 2019 г. — INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. и др./LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(Дело C-200/19)

Език на производството: хърватски

Запитваща юрисдикция

Trgovački sud u Zagrebu

Страни в главното производство

Ищци: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Ответник: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 7, параграф 1 от Регламент [(ЕС) № 1215/2012] да се тълкува в смисъл, че за договорно задължение се счита и законоустановеното задължение на ответника — чийто размер, падеж и останали подробности обаче се определят по общо съгласие от собствениците, притежаващи повече от половината дялове от съсобствеността върху сградата — като се има предвид, че ответникът не е участвал в сключването на договорите между останалите съсобственици, нито се е съгласявал с договореното?

Трябва ли член 7, параграф 2 от Регламент [(ЕС) № 1215/2012] да се тълкува в смисъл, че неизпълнение на законоустановено задължение спрямо останалите съсобственици на сградата, чието изпълнение може да се иска по съдебен път, се счита за деликт или квазиделикт, по-специално като се има предвид, че поради неизпълнението от ответника на законоустановеното му задължение може да бъде нанесена и допълнителна вреда (освен липсата на парични средства в резерва), както на останалите съсобственици, така и на трети лица?

Трябва ли член 7, параграф 5 от Регламент [(ЕС) № 1215/2012] да се тълкува в смисъл, че спорът е произтекъл от дейността на клон, агенция или друг вид представителство, като се има предвид, че в разглеждания случай оспорваното задължение възниква поради обстоятелството, че ответникът е собственик на търговски помещения, където извършва дейност, а именно помещения, в които се намира негово представителство?

____________