Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Trgovački sud u Zagrebu (Horvaatia) 1. märtsil 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. jt versus LJUBLJANSKA BANKA d.d.

(kohtuasi C-200/19)

Kohtumenetluse keel: horvaadi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Trgovački sud u Zagrebu

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA – COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Kostja: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Eelotsuse küsimused

Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 lõiget 1 tuleb tõlgendada selliselt, et kostja kohustust, mis on sätestatud seaduses, kuid mis selle summat, täitmise tähtaega ja teisi tingimusi silmas pidades määratakse kindlaks omanike, kelle osalus moodustab rohkem kui pool kinnisvara kaasomandist, vastastikusel kokkuleppel, tuleb käsitada lepingulise kohustusena, võttes arvesse, et kostja ei osalenud teiste kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimises ega andnud kokkuleppele oma nõusolekut?

Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 lõiget 2 tuleb tõlgendada selliselt, et kinnisvara teiste kaasomanike, kes võivad kohtus nõuda kohustuse täitmist, suhtes seaduses kehtestatud kohustuse täitmatajätmist tuleb käsitada süülise või kvaasisüülise teona, võttes eriti arvesse asjaolu, et kostja suhtes seaduses kehtestatud kohustuse täitmatajätmisest võib tuleneda täiendav kahju (lisaks saamata jäänud rahalisele tulule reservtuludes) nii teiste kaasomanike jaoks kui ka kolmandate isikute jaoks?

Kas määruse (EL) nr 1215/2012 artikli 7 lõiget 5 tuleb tõlgendada selliselt, et käesolevas on asjas tegemist sellise vaidlusega, mis käsitleb filiaalide, agentuuride või mistahes muude tegevuskohtade kasutamist, võttes arvesse, et käsitletav kohustus tuleneb sellest, et kostja on selliste äripindade, kus toimub majandustegevus – see on äripinnad, kus asuvad filiaalid – omanik?

____________