Zahtjev za prethodnu odluku koji je 1. ožujka 2019. uputio Trgovački sud u Zagrebu (Hrvatska) – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. e.a., protiv LJUBLJANSKE BANKE d.d.

(Predmet C-200/19)

Jezik postupka: hrvatski

Sud koji je uputio zahtjev

Trgovački sud u Zagrebu

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R., A.T.

Tuženik: LJUBLJANSKA BANKA d.d.

Prethodna pitanja

Ako se uzme u obzir da tuženik nije sudjelovao u dogovorima s ostalim suvlasnicima niti pristao na dogovoreno, treba li članak 7. st. 1. Uredbe tumačiti na način da se ugovornom obvezom smatra i obveza tuženika koja je propisana zakonom, ali na način da visinu, vrijeme dospijeća i ostale pojedinosti uređuju suglasno vlasnici natpolovične većine suvlasničkih udjela zgrade?

Treba li se članak 7. st. 2. Uredbe tumačiti na način da se neispunjenje obveze propisane zakonom prema ostalim suvlasnicima zgrade čije se ispunjenje može zahtijevati sudskim putem smatra deliktom ili kvazideliktom, a pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da bi zbog neizvršavanja zakonske obveze tuženika mogla nastati i daljnja šteta (osim manjka novca u pričuvi) kako ostalim suvlasnicima, tako i trećim osobama?

    Ako se uzme u obzir da je u ovom postupku utužena obveza koja proizlazi iz činjenice da je tuženik vlasnik poslovnih prostora u kojima posluje, odnosno prostora u kojima se nalazi poslovnica tuženika, treba li članak 7. st. 5. Uredbe tumačiti na način da je spor nastao iz poslovanja podružnice, predstavništva ili druge poslovne jedinice?

____________