Begäran om förhandsavgörande framställd av Trgovački sud u Zagrebu (Kroatien) den 1 mars 2019 – INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. m.fl mot LJUBLJANSKE BANKE d.d.

(Mål C-200/19)

Rättegångsspråk: kroatiska

Hänskjutande domstol

Trgovački sud u Zagrebu

Parter i det nationella målet

Sökande: INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d., CROATIA osiguranje d.d., REPUBLIKA HRVATSKA, Croatia Airlines d.d., GRAD ZAGREB, HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d., HRVATSKE ŠUME d.o.o., KAPITAL d.o.o. u stečaju, PETROKEMIJA d.d., Đuro Đaković Holding d.d., ENERGOINVEST d.d., TELENERG d.o.o., ENERGOCONTROL d.o.o., UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU, HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE, ZAGREPČANKA-POSLOVNI OBJEKTI d.d., BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d.d., INOVINE d.d., MARAT INŽENJERING d.o.o., GOYA - COMPANY d.o.o., METROPOLIS PLAN d.o.o., Dalekovod d.d., INFRATERRA d.o.o., Citat d.o.o., STAROSTA d.o.o., METALKA METALCOM d.o.o., I.Š., B.C., Z.N., D.G., M.R. og A.T.

Svarande: LJUBLJANSKE BANKE d.d.

Tolkningsfrågor

Mot bakgrund av att svaranden inte deltog vid ingåendet av avtalen med de andra delägarna och inte samtyckte till det som avtalades, ska artikel 7.1 i förordning (EU) nr 1215/2012 tolkas så, att den skyldighet som åligger svaranden – det vill säga en skyldighet som föreskrivs i lag, men som, vad gäller belopp, förfallodag och andra villkor, fastställs i ett avtal som ingås av ägarna till minst hälften av andelarna i fastigheten – också ska anses utgöra en avtalsförpliktelse?

Ska artikel 7.2 i förordning (EU) nr 1215/2012 tolkas så, att underlåtenheten att iaktta en skyldighet enligt lag gentemot övriga delägare i en fastighet, vilka kan begära fullgörande av skyldigheten vid domstol, ska anses utgöra grund för skadestånd utanför avtalsförhållanden, även mot bakgrund av omständigheten att en ytterligare skada (utöver ekonomisk förlust avseende reserven), på grund av svarandens underlåtenhet att iaktta skyldigheten enligt lag, kan uppstå för både delägare och tredje parter?

Mot bakgrund av att skyldigheten i fråga följer av svarandens innehav av lokaler i vilka svaranden utövar verksamhet, det vill säga lokaler i vilka svaranden är etablerad, ska artikel 7.5 i förordning (EU) nr 1215/2012 tolkas så, att talan avser en tvist som hänför sig till verksamheten vid en filial, agentur eller annan etablering?

____________