Преюдициално запитване от Conseil d’État (Франция), постъпило на 6 март 2019 г. — Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation/Compagnie des pêches de Saint-Malo

(Дело C-212/19)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Conseil d'État

Страни в главното производство

Жалбоподател: Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation

Ответник: Compagnie des pêches de Saint-Malo

Преюдициални въпроси

Трябва ли решението на Комисията от 14 юли 2004 г. 1 да се тълкува в смисъл, че с него за несъвместими с общия пазар се приемат само намаленията на социалноосигурителните вноски на работодателя, поради това че намаленията на социалноосигурителните вноски на работниците не облагодетелстват предприятията и следователно не попадат в приложното поле на член 107 от Договора за функционирането на Европейския съюз, или за несъвместими се приемат и намаленията на социалноосигурителните вноски на работниците?

Ако Съдът постанови, че решението на Комисията трябва да се тълкува в смисъл, че за несъвместими се приемат и намаленията на социалноосигурителните вноски на работниците, трябва ли да се счита, че предприятието се е ползвало от всички тези намаления или само от част от тях? Във втората посочена хипотеза как следва да се изчисли тази част? Длъжна ли е държавата членка да разпореди възстановяването от съответните работници на цялата или на част от помощта, от която са се ползвали?

____________

1     Решение на Комисията от 14 юли 2004 година относно определени мерки за помощ, приложени от Франция в полза на производителите на аквакултури и риболовните предприятия (2005/239/EО) (ОВ L 74, 2005 г., стр. 49).