Apelācijas sūdzība, ko 2019. gada 28. februārī Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV un Teva Pharmaceutical Industries Ltd iesniedza par Vispārējās tiesas (devītā palāta) 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-679/14 Teva UK Ltd u.c./Komisija

(Lieta C-198/19 P)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējas: Teva UK Ltd, Teva Pharmaceuticals Europe BV un Teva Pharmaceutical Industries Ltd (pārstāvji: D. Tayar, advokāts, A. Richard, advokāte)

Pārējie lietas dalībnieki: European Generic medicines Association AISBL (EGA) un Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzēju prasījumi Tiesai ir šādi:

pieņemt apelācijas sūdzību un atzīt prasību par pieņemamu;

atcelt Vispārējās tiesas 2018. gada 12. decembra spriedumu lietā T-679/14;

nodot lietu atpakaļ Vispārējai tiesai jauna nolēmuma pieņemšanai, ja vien Tiesa neuzskata, ka tā ir pietiekami informēta, lai atceltu Komisijas 2014. gada 9. jūlija Lēmumu COMP/AT.39612 1 Perindopril (Servier), ciktāl tajā ir konstatēts, ka Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B. V. un Teva Pharmaceutical Industries Limited ir pārkāpušas LESD 101. pantu, un atceltu Teva UK limited, Teva Pharmaceuticals Europe B. V. un Teva Pharmaceutical Industries Limited uzlikto naudas sodu; un

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus šajās tiesvedībās, ieskaitot izdevumus, kuri apelācijas sūdzību iesniedzējām ir radušies Tiesā un Vispārējā tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Lai pamatotu savu apelācijas sūdzību, Parlaments izvirza trīs pamatus:

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā attiecībā uz standartu, kas tika izmantots, lai novērtētu, vai Teva bija potenciāls Servier konkurents.

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, konstatējot, ka nolīgums ierobežoja konkurenci mērķa dēļ atbilstoši LESD 101. panta 1. punktam.

Vispārējā tiesa ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā, piemērojot LESD 101. panta 3. punktu.

____________

1 Komisijas lēmuma kopsavilkums (2014. gada 9. jūlijs) par procedūru saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 101 un 102. pantu (Lieta AT.39612 – Perindopril (Servier)) (izziņots ar dokumenta numuru C(2014) 4955) (OV 2016, C 393, 7. lpp.).