Жалба, подадена на 21 февруари 2019 г. от Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 12 декември 2018 г. по дело T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Съвет

(Дело C-159/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (представител: E. Ruchat, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

да приеме, че жалбата на жалбоподателя е допустима и основателна;

в резултат от това да отмени решение от 12 декември 2018 г. на Общия съд на Европейския съюз по дело T-411/16, Syriatel Mobile Telecom/Съвет на Европейския съюз

и да се произнесе по същество, като:

отмени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 година1 и последващите актове за неговото изпълнение в частта им относно жалбоподателя;

осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски в настоящото производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква три основания:

Първото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд е нарушил правото на жалбоподателя да бъде изслушан преди приемането на нови ограничителни мерки, което е установено в член 41 от Хартата на основните права.

Второто основание е грешка при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като Общият съд не е взел предвид материалите, които е представил жалбоподателят в подкрепа на жалбата си за отмяна, с оглед на това да докаже, че не поддържа сирийския режим.

Третото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не се е произнесъл по членове 27 и 28 от Решение 2013/255/ ОВППС2 , съгласно които принадлежността към семейство Al-Assad или към семейство Makhlouf съставлява самостоятелен критерий, обосноваващ налагането на незаконосъобразна санкция, като в същото време обръща тежестта на доказване.

____________

1 Решение (ОВППС) 2016/850 на Съвета от 27 май 2016 година за изменение на Решение 2013/255/ОВППС относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 141, стр. 125).

2 Решение 2013/255/ОВППС на Съвета от 31 май 2013 година относно ограничителни мерки срещу Сирия (ОВ L 147, стр. 14).