Αναίρεση που άσκησε στις 21 Φεβρουαρίου 2019 η Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) κατά της αποφάσεως την οποία εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο (πέμπτο τμήμα) στις 12 Δεκεμβρίου 2018, στην υπόθεση T-411/16, Syriatel Mobile Telecom κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση C-159/19 P)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Αναιρεσείουσα: Syriatel Mobile Telecom (Joint Stock Company) (εκπρόσωπος: E. Ruchat, avocat)

Αντίδικος κατ’ αναίρεση: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αιτήματα

Η αναιρεσείουσα ζητεί από το Δικαστήριο:

να κρίνει παραδεκτή και βάσιμη την αίτηση αναιρέσεως·

κατά συνέπεια, να αναιρέσει την απόφαση που εξέδωσε το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 12 Δεκεμβρίου 2018 στην υπόθεση T-411/16, Syriatel Mobile Telecom κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

και, αποφαινόμενο επί της ουσίας της υποθέσεως:

να ακυρώσει την απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/850 της 27ης Μαΐου 20161 και τις συνακόλουθες εκτελεστικές αυτής πράξεις, καθόσον αφορούν την αναιρεσείουσα·

να καταδικάσει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα.

Λόγοι αναιρέσεως και κύρια επιχειρήματα

Προς στήριξη της αιτήσεώς της αναιρέσεως, η αναιρεσείουσα προβάλλει τρεις λόγους:

Με τον πρώτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον το Γενικό Δικαστήριο παρέβλεψε το δικαίωμα της νυν αναιρεσείουσας να τύχει ακροάσεως πριν από την έκδοση της πράξεως για τη λήψη νέων περιοριστικών μέτρων, το οποίο κατοχυρώνεται με το άρθρο 41 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

Με τον δεύτερο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο και παραμόρφωση των πραγματικών περιστατικών, καθόσον το Γενικό Δικαστήριο αγνόησε τα δημοσιεύματα που προσκόμισε η νυν αναιρεσείουσα προς στήριξη της προσφυγής της ακυρώσεως προκειμένου να αποδείξει ότι δεν υποστήριζε το συριακό καθεστώς.

Με τον τρίτο λόγο αναιρέσεως προβάλλεται πλάνη περί το δίκαιο, καθόσον το Γενικό Δικαστήριο δεν αποφάνθηκε επί των διατάξεων 27 και 28 της αποφάσεως 2013/255/ΚΕΠΠΑ2 κατά τις οποίες η ιδιότητα του μέλους της οικογένειας Al-Assad ή της οικογένειας Makhlouf αποτελεί αυτοτελές κριτήριο που δικαιολογεί την επιβολή κυρώσεων, κρίνοντάς τες παράνομες, καθόσον αντιστρέφουν το βάρος αποδείξεως.

____________

1 Απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2016/850 του Συμβουλίου, της 27ης Μαΐου 2016, για την τροποποίηση της απόφασης 2013/255/ΚΕΠΠΑ σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 141, σ. 125).

2 Απόφαση 2013/255/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, της 31ης Μαΐου 2013, σχετικά με περιοριστικά μέτρα κατά της Συρίας (ΕΕ L 147, σ. 14).