Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 20. února 2019 – Pensionsversicherungsanstalt v. CW

(Věc C-135/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: Pensionsversicherungsanstalt

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: CW

Předběžné otázky

Musí být rakouský příspěvek při dočasné invaliditě posuzován podle ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení1

– jako dávka v nemoci podle čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení nebo

– jako dávka v invaliditě podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení nebo

– jako dávka v nezaměstnanosti podle čl. 3 odst. 1 písm. h) nařízení?

Musí být nařízení (ES) 883/2004 vykládáno ve světle primárního práva v tom smyslu, že členský stát je jako bývalý stát bydliště a stát zaměstnání povinen hradit takové dávky, jako je rakouský příspěvek při dočasné invaliditě, osobě s bydlištěm v jiném členském státu, pokud tato osoba velkou část dob pojištění z odvětví nemoc a důchod nabyla jako zaměstnanec v tomto jiném členském státu (časově po změně bydliště do tohoto státu před mnoha lety) a od té doby nepobírala žádné dávky z nemocenského a důchodového pojištění původního státu bydliště a zaměstnání?

____________

1 Úř. věst. 2004, L 166, s. 1.