Begäran om förhandsavgörande framställd av Oberster Gerichtshof (Österrike) den 20 februari 2019 – Pensionsversicherungsanstalt mot CW

(Mål C-135/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Oberster Gerichtshof

Parter i det nationella målet

Klagande: Pensionsversicherungsanstalt

Motpart: CW

Tolkningsfrågor

Ska den österrikiska rehabiliteringsersättningen enligt bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen1 , kvalificeras som en

– förmån vid sjukdom enligt artikel 3.1 a i förordningen, eller

– förmån vid invaliditet enligt artikel 3.1 c i förordningen, eller

– som en förmån vid arbetslöshet enligt artikel 3.1 h i förordningen?

Ska förordning (EG) 883/2004, mot bakgrund av primärrätten, tolkas så, att en medlemsstat, i egenskap av tidigare bosättningsstat och anställningsstat, är skyldig att betala ut förmåner, såsom den österrikiska rehabiliteringsersättningen, till en person med hemvist i en annan medlemsstat, om denna person har intjänat den största delen av försäkringsperioderna, avseende sjukdom och pension, som anställd i denna andra medlemsstat (tidsmässigt efter bytet av hemvist, vilket skedde långt tidigare) och därefter inte har mottagit några förmåner från sjuk- och pensionsförsäkringen i den tidigare bosättnings- och anställningsstaten?

____________

1 EUT L 166, 2004, s. 1.