Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) (Spojené království) dne 15. března 2019 – Blackrock Investment Management (UK) Limited v. Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Věc C-231/19)

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Účastnice původního řízení

Odvolatelka: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Odpůrkyně: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Předběžné otázky

Při správném výkladu čl. 135 odst. 1 písm. g) směrnice Rady 2006/112/ES1 , za situace, kdy jediné plnění ve formě služeb v oblasti správy ve smyslu tohoto článku je poskytnuto poskytovatelem, který je třetí stranou, správci fondu a je využito tímto správcem fondu pro správu fondů kolektivního investování (dále jen „FKI“) a pro správu jiných fondů, které nejsou fondy kolektivního investování (dále jen „jiné fondy než FKI“):

a)    Podléhá toto jediné plnění jednotné sazbě daně? Pokud je odpověď kladná, jak má být tato jednotná sazba určena? nebo

b)    Má být úplata za toto jediné plnění rozdělena podle využití služeb v oblasti správy (například s odkazem na hodnotu fondů ve správě ve FKI a ve správě jiných fondů než FKI), takže část jediného plnění bude osvobozena od daně a část bude zdanitelná?

____________

1 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (Úř. věst. 2006, L 347, s. 1).