Zahtjev za prethodnu odluku koji je 4. ožujka 2019. uputio Landesgerichts für Zivilrechtssachen Graz (Austrija) – NK protiv MS i AS

(predmet C-208/19)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Stranke glavnog postupka

Tužiteljica i žaliteljica: NK

Tuženici i druge stranke u žalbenom postupku: MS, AS

Prethodna pitanja

Je li ugovor između arhitekta i potrošača, prema čijem je sadržaju arhitekt dužan (isključivo) projektirati novu obiteljsku kuću, uključujući izradu nacrta, ugovor „za izgradnju novih građevina” u smislu članka 3. stavka 3. točke (f) Direktive 2011/83/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o pravima potrošača, izmjeni Direktive Vijeća 93/13/EEZ i Direktive 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 85/577/EEZ i Direktive 97/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1 ?

U slučaju negativnog odgovora na prvo prethodno pitanje:

Je li ugovor između arhitekta i potrošača, prema čijem je sadržaju arhitekt dužan projektirati novu obiteljsku kuću u skladu sa specifikacijama i zahtjevima svojih naručitelja te izraditi nacrte u vezi s tim, ugovor za isporuku „robe koja je izrađena prema specifikacijama potrošača ili očito prilagođena potrošaču” u smislu članka 16. točke (c) te članka 2. točaka (3) i (4) Direktive 2011/83/EU?

____________

1 SL 2011, L 304, str. 64. ; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 8., str. 260.