Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Oostenrijk) op 4 maart 2019 – NK / MS en AS

(Zaak C-208/19)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: NK

Verwerende partijen: MS, AS

Prejudiciële vragen

Is een overeenkomst tussen een architect en een consument, volgens welke de architect (louter) het ontwerp van een te bouwen eengezinswoning en de bijbehorende plannen moet opstellen, een overeenkomst „betreffende de constructie van nieuwe gebouwen” in de zin van artikel 3, lid 3, onder f), van richtlijn 2011/83/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende consumentenrechten, tot wijziging van richtlijn 93/13/EEG van de Raad en van richtlijn 1999/44/EG van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van richtlijn 85/577/EEG en van richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad1 ?

Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord:

Is een overeenkomst tussen een architect en een consument, volgens welke de architect het ontwerp van een te bouwen eengezinswoning volgens de instructies en wensen van haar opdrachtgever moet uitwerken en in het kader van deze opdracht plannen moet opstellen, een overeenkomst betreffende de levering van „volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn” in de zin van artikel 16, onder c), en artikel 2, punten 3 en 4, van richtlijn 2011/83/EU?

____________

1 PB 2011, L 304, blz. 64.