Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz (Rakúsko) 4. marca 2019 – NK/MS a AS

(vec C-208/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa a odvolateľka: NK

Žalovaní a odporcovia: MS a AS

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa zmluva medzi architektom a spotrebiteľom, na základe ktorej má architekt (len) navrhnúť novostavbu rodinného domu a zároveň vyhotoviť plány, považovať za zmluvu o „výstavbe nových budov“ v zmysle článku 3 ods. 3 písm. f) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ z 25. októbra 2011 o právach spotrebiteľov, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/13/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES a ktorou sa zrušuje smernica Rady 85/577/EHS a smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES1 ?

2.    V prípade zápornej odpovede na prvú otázku:

Považuje sa zmluva medzi architektom a spotrebiteľom, podľa ktorej je architekt povinný navrhnúť novostavbu domu podľa pokynov a želaní jej objednávateľov a v tejto súvislosti vyhotoviť plány, za zmluvu o dodanie „tovaru vyrobeného podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo vyrobeného jasne na mieru“ v zmysle článku 16 písm. c) a článku 2 bodov 3 a 4 smernice 2011/83/EÚ?

____________

1 Ú. v. EÚ L 304, 2011, s. 64.