Överklagande ingett den 21 februari 2019 av Razan Othman av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 12 december 2018 i mål T-416/16, Othman mot rådet

(Mål C-158/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Razan Othman (ombud: E. Ruchat, avocat)

Övrig part i målet: Europeiska unionens råd

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

slå fast att klagandens överklagande kan tas upp till sakprövning och bifalla det,

således, upphäva den dom som meddelades den 12 december 2018 av Europeiska unionens tribunal i målet T-416/16, Razan Othman/Europeiska unionens råd,

och avgöra målet och därvid:

ogiltigförklara rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 20161 och påföljande rättsakter som meddelats för att genomföra nämnda beslut, i den mån dessa berör klaganden, och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Till stöd för sitt överklagande har klaganden åberopat tre grunder.

Första grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, eftersom den åsidosatte klagandens rätt att bli hörd före det att nya restriktiva åtgärder antogs. Den rättigheten stadfästs i artikel 41 i stadgan om de grundläggande rättigheterna.

Andra grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, eftersom den missuppfattade sakomständigheterna genom att inte beaktade de artiklar som klaganden hade inkommit med, till stöd för sin talan om ogiltigförklaring, för att visa att klaganden inte stödjer den syriska regimen.

Tredje grunden: Tribunalen har gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, eftersom den inte fann att bestämmelserna i artiklarna 27 och 28 i beslut 2013/255/Gusp2 , enligt vilka den omständigheten att en person tillhör familjen Al-Assad eller familjen Makhlouf utgör ett självständigt kriterium som motiverar att en sanktion ska åläggas, var rättsstridiga, samt vid samma tillfälle omkastade bevisbördan.

____________

1 Rådets beslut (Gusp) 2016/850 av den 27 maj 2016 om ändring av beslut 2013/255/Gusp om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 141, 2016, s. 125)

2 Rådets beslut 2013/255/Gusp av den 31 maj 2013 om restriktiva åtgärder mot Syrien (EUT L 147, 2013, s. 14).