Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Judecătoria Zărneşti (Romania) on esittänyt 7.2.2019 – Asociaţia ”Alianţa pentru combaterea abuzurilor” v. TM, UN ja Asociaţia DMPA

(asia C-88/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Judecătoria Zărneşti

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Asociaţia ”Alianţa pentru combaterea abuzurilor”

Vastaaja: TM, UN ja Asociaţia DMPA

Ennakkoratkaisukysymys

Onko direktiivin 92/43/ETY1 16 artiklaa tulkittava siten, että siinä velvoitetaan jäsenvaltiot vahvistamaan poikkeuksia 12, 13 ja 14 artiklasta sekä 15 artiklan a ja b alakohdasta myös niissä tapauksissa, joissa uhanalaisiin lajeihin kuuluvat eläimet poistuvat luontotyypistä ja ovat sen välittömässä läheisyydessä tai kokonaan sen ulkopuolella?

____________

1 Luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annettu neuvoston direktiivi 92/43/ETY (EYVL 1992, L 206, s. 7).