Kanne 8.3.2019 – Euroopan komissio v. Suomen tasavalta

(asia C-217/19)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: C. Hermes, E. Ljung Rasmussen)

Vastaaja: Suomen tasavalta

Vaatimukset

todettava, että Suomen tasavalta ei ole noudattanut luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/147/EY1 7 artiklan 4 kohdan ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se on toistuvasti myöntänyt lupia koiraspuolisten haahkojen (Somateria mollissima) kevätmetsästykseen Ahvenanmaan maakunnassa vuodesta 2011 lähtien

Suomen tasavalta on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Suomeen kuuluvan Ahvenanmaan itsehallinnollisen maakunnan hallitus on vuodesta 2011 lähtien toistuvasti joka vuosi myöntänyt lupia 2 000–3 800 koiraspuolisen haahkan suuruisen kokonaiskiintiön ”kevätmetsästykseen poikkeusluvalla” toukokuussa ajanjaksona, jonka pituus on ollut kahdesta kolmeen viikkoa. Tämä ajanjakso osuu samaan aikaan haahkojen lisääntymiskauden kanssa.

Direktiivin 2009/147/EY 7 artiklan 4 kohdassa kielletään metsästys lisääntymiskauden aikana.

Suomi katsoo, että haahkojen kevätmetsästys Ahvenanmaalla on oikeutettu direktiivin 2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan poikkeussäännöksellä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan todistustaakka kyseisessä säännöksessä säädettyjen edellytysten täyttymisestä on jäsenvaltioilla.

Komissio katsoo, että Suomi ei ensinnäkään ole näyttänyt toteen, että poikkeussääntely olisi direktiivin 2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ”asiallista hyötykäyttöä”. Suomi ei varsinkaan ole esittänyt vankkaa tieteellistä näyttöä siitä, että merkityksellisen haahkakannan varmistetaan säilyvän tyydyttävällä tasolla.

Toiseksi Suomi ei ole osoittanut, että sallittu kevätmetsästys koskee vain lintujen ”pienien määrien” käyttöä direktiivin 2009/147/EY 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

____________

1 Luonnonvaraisten lintujen suojelusta 30.11.2009 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/147/EY (EUVL 2010, L 20, s. 7).