Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Aachen (Германия), постъпило на 12 февруари 2019 г. — Marvin M./Kreis Heinsberg

(Дело C-112/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Aachen

Страни в главното производство

Жалбоподател: Marvin M.

Ответник: Kreis Heinsberg

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 2, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО1 да се тълкува в смисъл, че свидетелство за управление, включително документираните в него права за управление на моторни превозни средства, трябва задължително да бъде признато от другите държави членки, включително в случаите, когато този документ е издаден въз основа на замяна на свидетелство за управление по реда и при условията на член 11, параграф 1 от Директива 2006/126/ЕО?

При утвърдителен отговор на първия въпрос, може ли държава членка да откаже признаването на свидетелство за управление на моторни превозни средства, издадено въз основа на замяна по реда и при условията на член 11, параграф 4, втора алинея от Директива 2006/126/ЕО, когато втората държава членка заменя документа, след като държавата членка, в която е придобито материалното право за управление, вече е отнела това право?

При отрицателен отговор на втория въпрос и ако е налице задължение за признаване, може ли обаче държава членка да откаже признаването на заменящото свидетелство за управление на моторни превозни средства, когато държавата членка, на чиято територия се поставя въпросът за признаването на свидетелството, може да установи въз основа на „неоспорима информация“, че материалното право за управление е престанало да съществува към момента на замяната на свидетелството за управление?

____________

1     Директива на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година относно свидетелства за управление на превозни средства (преработена) (ОВ L 403, 2006 г., стр. 18; Специално издание на български език, 2007 г., глава 7, том 17, стр. 216).