Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Aachen (Saksa) on esittänyt 12.2.2019 – Marvin M. v. Kreis Heinsberg

(asia C-112/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Aachen

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Marvin M.

Vastapuoli: Kreis Heinsberg

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko direktiivin 2006/126/EY1 2 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltioiden on tunnustettava ajokortti, mukaan lukien siihen merkitty ajo-oikeus, ehdottomasti siinäkin tapauksessa, että kyseisen asiakirjan myöntäminen perustuu direktiivin 2006/126/EY 11 artiklan 1 kohdan mukaisesti ajokortin vaihtamiseen?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi: Saako jäsenvaltio kieltäytyä tunnustamasta vaihdettua ajokorttia direktiivin 2006/126/EY 11 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan mukaisesti, jos ajokortin antava jäsenvaltio teki vaihdon ajankohtana, jona jäsenvaltio, jossa aineellinen ajo-oikeus on saatu, oli jo peruuttanut sen?

Jos toiseen kysymykseen vastataan kieltävästi ja jäsenvaltiolla on tunnustamisvelvollisuus: Saako jäsenvaltio kieltäytyä tunnustamasta vaihdettua ajokorttia joka tapauksessa silloin, kun jäsenvaltio, jonka alueella ajokortin tunnustamista koskeva kysymys on tullut esiin, voi ”kiistattomien tietojen” perusteella todeta, ettei aineellinen ajo-oikeus ajokortin vaihtamisen ajankohtana ollut enää voimassa?

____________

1 Ajokorteista 20.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/126/EY (uudelleenlaadittu teksti) (EUVL 2006, L 403, s. 18).