Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Aachen (Nemecko) 12. februára 2019 – Marvin M./Kreis Heinsberg

(vec C-112/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Aachen

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Marvin M

Žalovaný: Kreis Heinsberg

Prejudiciálne otázky

Má sa článok 2 ods. 1 smernice 2006/126/ES1 vykladať v tom zmysle, že vodičský preukaz, a to vrátane v ňom zadokumentovaných vodičských oprávnení, sa má striktne uznávať aj vtedy, ak vydanie tohto preukazu spočíva vo výmene vodičského preukazu podľa článku 11 ods. 1 smernice 2006/126/ES?

V prípade kladnej odpovede na prvú otázku: Smie členský štát odmietnuť uznanie vymeneného vodičského preukazu podľa článku 11 ods. 4 druhého pododseku smernice 2006/126/ES, ak sa výmena štátom vydávajúcim preukaz uskutočnila v okamihu, v ktorom členský štát, z ktorého pochádza vecné vodičské oprávnenie, toto oprávnenie už odobral?

V prípade, ak bude odpoveď na druhú otázku záporná a povinnosť uznávania existuje: Smie členský štát uznanie vymeneného vodičského preukazu odmietnuť minimálne vtedy, keď členský štát, na ktorého území vzniká otázka uznania vodičského preukazu, na základe „nespochybniteľných informácií“ môže určiť, že vecné vodičské oprávnenie v okamihu výmeny vodičského preukazu už viac neexistovalo?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES z 20. decembra 2006 o vodičských preukazoch (Ú. v. L 403, 2006, s. 18).