Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgericht Aachen (Tyskland) den 12 februari 2019 – Marvin M. mot Kreis Heinsberg

(Mål C-112/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Aachen

Parter i det nationella målet

Klagande: Marvin M.

Motpart: Kreis Heinsberg

Tolkningsfrågor

Ska artikel 2.1 i direktiv 2006/126/EG1 tolkas så, att medlemsstaterna har en strikt skyldighet att erkänna ett körkort, inklusive de behörigheter att framföra motorfordon som följer därav, även om denna handling har utfärdats på grundval av utbyte av ett körkort i enlighet med artikel 11.1 i direktiv 2006/126/EG?

Om fråga 1 ska besvaras jakande: Får en medlemsstat vägra att erkänna ett körkort som bytts ut i enlighet med artikel 11.4 andra stycket i direktiv 2006/126/EG om den utfärdande staten har verkställt utbytet vid en tidpunkt då medlemsstaten från vilken den materiella behörigheten att framföra motorfordon härrör redan hade återkallat denna behörighet?

Om fråga 2 ska besvaras nekande och det föreligger en skyldighet att erkänna körkortet: Får en medlemsstat i vart fall vägra att erkänna ett körkort som bytts ut om medlemsstaten, inom vars territorium frågan om erkännande av körkortet uppkommer, på grundval av ”obestridliga uppgifter” kan konstatera att den materiella behörigheten att framföra motorfordon inte längre förelåg vid tidpunkten då utbytet verkställdes?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG av den 20 december 2006 om körkort (EUT L 403, 2006, s. 18.