Unionin tuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 12.2.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Spetsializiran nakazatelen sad – Bulgaria) – Rikosoikeudenkäynti, jossa vastaajana on RH

(asia C-8/19 PPU)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Kiireellinen ennakkoratkaisumenettely – Oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa – Direktiivi (EU) 2016/343 – 4 artikla – Julkiset viittaukset syyllisyyteen – Tutkintavankeutta koskeva päätös – Muutoksenhakukeinot – Päätöksen lainmukaisuuden valvonnassa noudatettava menettely – Syyttömyysolettaman kunnioittaminen – SEUT 267 artikla – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toinen kohta – Oikeus saada asiansa käsitellyksi kohtuullisen ajan kuluessa – Kansallinen sääntely, jolla rajoitetaan kansallisten tuomioistuinten valtuutta pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta tai jolla ne velvoitetaan antamaan ratkaisu ennakkoratkaisupyyntöön annettavaa vastausta odottamatta – Kyseisen sääntelyn noudattamatta jättämisestä määrättävät kurinpitoseuraamukset)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Spetsializiran nakazatelen sad

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

RH

Määräysosa

SEUT 267 artiklaa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toista kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä kansalliselle sääntelylle, sellaisena kuin sitä on kansallisessa oikeuskäytännössä tulkittu, joka johtaa siihen, että kansallisen tuomioistuimen on lausuttava tutkintavankeudesta tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta ilman mahdollisuutta pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta tai odottaa sen vastausta tähän pyyntöön.

Eräiden syyttömyysolettamaan liittyvien näkökohtien ja läsnäoloa oikeudenkäynnissä koskevan oikeuden lujittamisesta rikosoikeudellisissa menettelyissä 9.3.2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/343 4 ja 6 artiklaa on tulkittava yhdessä sen johdanto-osan 16 perustelukappaleen kanssa siten, että syyttömyysolettamaan perustuvat vaatimukset eivät ole esteenä sille, että kun toimivaltainen tuomioistuin arvioi todennäköisiä syitä – joiden perusteella epäillyn tai syytetyn voidaan olettaa tehneen rikoksen, josta häntä syytetään – voidakseen lausua tutkintavankeudesta tehdyn päätöksen lainmukaisuudesta, se punnitsee keskenään asiassa esitettyjä syyllisyyttä tukevia ja sitä vastaan puhuvia todisteita ja perustelee päätöksensä lausumalla – sen lisäksi, että se ilmoittaa seikat, jotka se on päättänyt ottaa huomioon asiassa – asianomaisen henkilön puolustuksen esittämistä vastaväitteistä, kunhan tässä päätöksessä ei viitata vangittuna olevaan henkilöön syyllisenä.

____________

1 EUVL C 93, 11.3.2019.