Kasační opravný prostředek podaný dne 21. února 2019 Ehabem Makhloufem proti rozsudku Tribunálu (pátého senátu) vydanému dne 12. prosince 2018 ve věci T-409/16, Makhlouf v. Rada

(Věc C-157/19 P)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Ehab Makhlouf (zástupce: E. Ruchat, advokát)

Další účastnice řízení: Rada Evropské unie

Návrhová žádání účastníka řízení podávajícího kasační opravný prostředek

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek (dále jen „navrhovatel“) navrhuje, aby Soudní dvůr:

určil, že je žaloba přípustná a opodstatněná;

v důsledku toho zrušil rozsudek Tribunálu Evropské unie ze dne 12. prosince 2018 ve věci T-409/16, Ehab Makhlouf v. Rada Evropské unie;

a ve věci nově rozhodl tak, že

rozhodnutí (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 20161 a na něj navazující prováděcí akty v rozsahu, v němž se týkají navrhovatele, se zrušují;

Radě Evropské unie se ukládá náhrada nákladů řízení.

Důvody kasačního opravného prostředku a hlavní argumenty

Na podporu svého kasačního opravného prostředku předkládá navrhovatel tři důvody kasačního opravného prostředku:

První důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení spočívajícího v tom, že Tribunál porušil právo navrhovatele být slyšen před přijetím nových omezujících opatření, které je zakotveno v článku 41 Listiny základních práv.

Druhý důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení a ze zkreslení skutkového stavu v rozsahu, v němž Tribunál nezohlednil články předložené navrhovatelem na podporu své žaloby na neplatnost za účelem prokázání, že nepodporuje syrský režim.

Třetí důvod kasačního opravného prostředku vychází z nesprávného právního posouzení v rozsahu, v němž Tribunál nerozhodl o ustanoveních 27 a 28 rozhodnutí 2013/255/SZBP,2 podle kterých příslušnost k rodině Al-Assad nebo rodině Makhlouf představuje samostatné kritérium odůvodňující uložení protiprávní sankce, čímž zároveň dochází k přenesení důkazního břemene.

____________

1     Rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/850 ze dne 27. května 2016, kterým se mění rozhodnutí 2013/255/SZBP o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 141, 28.5.2016, s. 125).

2     Rozhodnutí Rady 2013/255/SZBP ze dne 31. května 2013 o omezujících opatřeních vůči Sýrii (Úř. věst. L 147, 1.6.2013, s. 14).