Appel iværksat den 21. februar 2019 af Ehab Makhlouf til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 12. december 2018 i sag T-409/16, Makhlouf mod Rådet

(Sag C-157/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Ehab Makhlouf (ved avocat E. Ruchat)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling og appellanten gives medhold.

Følgelig ophæves dom af 12. december 2018 afsagt af Den Europæiske Unions Ret i sag T-409/16, Ehab Makhlouf mod Rådet for Den Europæiske Union.

Der træffes endvidere en ny afgørelse med følgende indhold:

Afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 1 og de efterfølgende gennemførelsesretsakter hertil annulleres, for så vidt som de vedrører appellanten.

Rådet for Den Europæiske Union betaler sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Til støtte for appellen har appellanten gjort tre anbringender gældende:

Det første anbringende om en retlig fejl, idet Retten har tilsidesat appellantens ret til at blive hørt inden vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger som fastsat i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder.

Det andet anbringende om en retlig fejl og en fordrejet gengivelse af de faktiske omstændigheder, idet Retten undlod at tage hensyn til artikler, som appellanten havde fremlagt til støtte for sit annullationssøgsmål med henblik på at underbygge, at appellanten ikke støtter det syriske regime.

Det tredje anbringende om en retlig fejl, for så vidt som det ikke blev fastslået, at artikel 27 og 28 i afgørelse 2013/255/FUSP 2 , hvorefter et tilhørsforhold til Al-Assad-familien eller Makhlouf-familien udgør et selvstændigt kriterium, der begrunder indførelsen af sanktioner, er ulovlige, idet bevisbyrden herved vendes om.

____________

1     Rådets afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27.5.2016 om ændring af afgørelse 2013/255/FUSP om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 141, s. 125).

2     Rådets afgørelse 2013/255/FUSP af 31.5.2013 om restriktive foranstaltninger over for Syrien (EUT L 147, s. 14).