Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Rakousko) dne 8. února 2019 - VO v. Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Věc C-96/19)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Účastníci původního řízení

Stěžovatel: VO

Žalovaný orgán: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Předběžné otázky

Je třeba nařízení (EU) č. 165/20141 , a zejména poslední větu jeho čl. 34 odst. 3, jakož i jeho čl. 36 odst. 2, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která požaduje, aby řidiči motorových vozidel, která jsou vybavena digitálním tachografem ve smyslu čl. 2 odst. 2 písm. h) nařízení (EU) č. 165/2014, v případě chybějících údajů o jednotlivých pracovních dnech na kartě řidiče [čl. 2 odst. 2 písm. f) uvedeného nařízení], pro které u sebe nemají ani záznamové listy, měli pro tyto dny při sobě příslušná potvrzení zaměstnavatele, která musejí splňovat minimální požadavky formuláře vypracovaného Komisí podle čl. 11 odst. 3 směrnice 2006/22/ES2 , a předkládali je při kontrolách?

V případě záporné odpovědi na otázku 1:

Je formulář stanovený Komisí v jejím rozhodnutí 2009/959/EU3 zcela nebo zčásti neplatný?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy (Úř. věst. 2014, L 60, s. 1).

2     Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES ze dne 15. března 2006 o minimálních podmínkách pro provedení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a (EHS) č. 3821/85 o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě a o zrušení směrnice Rady 88/599/EHS (Úř. věst. 2006, L 102, s. 35).

3     Rozhodnutí Komise ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí 2007/230/ES o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (oznámeno pod číslem K(2009) 9895) (Úř. věst. 2009, L 330, s. 80).