Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Landesverwaltungsgericht Niederösterreich (Austria) w dniu 8 lutego 2019 r. – VO / Bezirkshauptmannschaft Tulln

(Sprawa C-96/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Landesverwaltungsgericht Niederösterreich

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: VO.

Organ, którego działania dotyczy skarga: Bezirkshauptmannschaft Tulln

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie (UE) nr 165/20141 , a w szczególności jego art. 34 ust. 3 zdanie ostatnie i art. 36 ust. 2, należy interpretować w ten sposób, że stoi ono na przeszkodzie uregulowaniu krajowemu, które na kierowców pojazdów samochodowych wyposażonych w tachograf cyfrowy w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. h) rozporządzenia (UE) nr 165/2014, w wypadku braku zaznaczenia poszczególnych dni roboczych na karcie kierowcy [art. 2 ust. 2 lit. f) rozporządzenia], w odniesieniu do których nie przewozi się również wykresówek, nakłada obowiązek – jeśli chodzi o te dni – przewozu ze sobą wystawianych przez pracodawcę potwierdzeń, które muszą spełniać minimalne wymogi formularza sporządzonego przez Komisję zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2006/22/WE2 oraz wydania ich podczas kontroli?

W wypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pytanie I:

Czy formularz określony przez Komisję w decyzji 2009/959/UE3 jest nieważny w całości lub w części?

____________

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.U. 2014, L 60, s. 1).

2 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. 2006, L 102, s. 35)

3 Decyzja Komisji 2009/959/UE z dnia 14 grudnia 2009 r. z dnia 14 grudnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/230/WE w sprawie formularza dotyczącego przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym, (Dz.U. 2009, L 330, s. 80)